top of page
สวน1.jpg

วิสัยทัศน์

 

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวน และเป็นสถานที่อนุรักษ์และส่งต่อคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ ให้แก่ชุมชมและสังคมผ่านการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

 • ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • ทำหน้าที่เป็นปอดสีเขียวของเมือง

 • ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 • ยกระดับชุมชน

 • ให้เป็นจุดหมายปลายทางสีเขียวของเมืองอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

นโยบายความยั่งยืน

แรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมของสวนภูมิใจ เริ่มขึ้นในปี 2559 เมื่อเราตัดสินใจที่จะจัดระเบียบและรวมธุรกิจของเราภายใต้กรอบภายใต้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจ:

 

 1. แสวงหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัด ติดตาม และประเมินความยั่งยืนของกิจกรรม

 2. ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการเหล่านั้นเพื่อส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวขององค์กรและเศรษฐกิจท้องถิ่น

 3. สนับสนุนและส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

สังคม:

 1. ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแก่พนักงานและคนในพื้นที่

 2. ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของการบริการ

 3. เสริมสร้างและส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

สิ่งแวดล้อม:

 1. ดำเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและหามาตรการและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมคุณภาพ

bottom of page